My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Hà Nội, Số 34, cụm 4, Đường 70, Tổ dân phố 2, Xã Tân Triều

Address and opening hours

  • Số 34, cụm 4, Đường 70, Tổ dân phố 2, Xã Tân Triều Hà Nội
  • 2432047669
  • Mon: 9:00am-9:00pm, Tue: 9:00am-9:00pm, Wed: 9:00am-9:00pm, Thu: 9:00am-9:00pm, Fri:9:00am-9:00pm, Sat: 9:00am-9:00pm, Sun: 9:00am-9:00pm