My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Hải Dương, Số 39 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Lê Thanh Nghị

Address and opening hours

  • Số 39 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Lê Thanh Nghị Hải Dương
  • 2203558985
  • Mon: 8:30am-9:00pm, Tue: 8:30am-9:00pm, Wed: 8:30am-9:00pm, Thu: 8:30am-9:00pm, Fri:8:30am-9:00pm, Sat: 8:30am-9:00pm, Sun: 8:30am-9:00pm