My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Việt Trì, Số 1955 đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm

Address and opening hours

  • Số 1955 đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm Việt Trì
  • 2103886969
  • Mon: 9:00am-9:00pm, Tue: 9:00am-9:00pm, Wed: 9:00am-9:00pm, Thu: 9:00am-9:00pm, Fri:9:00am-9:00pm, Sat: 9:00am-9:00pm, Sun: 9:00am-9:00pm