My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Vĩnh Long, Số 58, Trưng Nữ Vương , Phường 1, Phường 1

Address and opening hours

  • Số 58, Trưng Nữ Vương , Phường 1, Phường 1 Vĩnh Long
  • 2703839368
  • Mon: 9:00am-5:00pm, Tue: 9:00am-5:00pm, Wed: 9:00am-5:00pm, Thu: 9:00am-5:00pm, Fri:9:00am-5:00pm, Sat: 9:00am-5:00pm, Sun: 9:00am-5:00pm